Regulamin

Regulamin Portalu Informacyjnego – PortalAnimatora.pl

 

DEFINICJE

1. Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Administratora i/lub jego Partnerów. Serwis internetowy PortalAnimatora.pl dostępny pod adresem https://portalanimatora.pl, prowadzony jest przez Spółkę Technologiczną Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664

2. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres odpowiedzialności Administratora.

3. Administrator – Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP PL7010384508 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000465664;

4. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług

5. Treści – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, slogany, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów.

6. Konto Użytkownika (Moje Konto) – baza zawierająca dane Użytkownika

7. Akademia Animatora – marka, której wyłącznym właścicielem jest Spółka Technologiczna Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

WARUNKI TECHNICZNE

1. Do prawidłowego korzystania ze Serwisu niezbędne jest:

a. komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (łącze internetowe powinno być o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s);
b. niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 40.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu (monitor, tablet, laptop itp.) 1024 x 768 pikseli;
e. przeglądarce internetowej musi być włączona możliwości zapisu plików Cookies;
f. przeglądarka musi posiadać możliwość obsługi JavaScript.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Portalu, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Portalu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i prywatnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ i PRAWA ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług

3. Administrator nie udziela żadnej gwarancji, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy też przydatności uzyskanych informacji.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania wychowania i edukacji dzieci i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. Administrator ma prawo do całkowitego blokowania lub blokowania wybranej części treści zamieszczanych w Portalu informacji i udostępniania jej tylko wybranym indywidualnie zarejestrowanym Użytkownikom.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które zawierają zwroty czy określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, mające podtekst seksulany bądź polityczny. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwani komentarzy lub/i wpisów, które mają charakter reklamowy, kryptoreklamy, product placementu, bądź wydźwięk tzw. marketingu szeptanego.

 

PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ma prawo do korzystania Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3. Zakazane jest dokonywanie przez Użytkowników jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym w szczególności ingerowanie w zawartość Portalu.

4. Zarejestrowany Użytkownik na prawo każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji użytkownika w Portalu. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie administratora w celu aktualizacji tych danych.

5. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do całkowitego usunięcia Swojego konta oraz usunięcia Swoich danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Administrator

2. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Administrator umożliwia korzystanie z Portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania dostępu do pełnej treści wybranych informacji oraz usług oferowanych za pośrednictwem Portalu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4. Administrator w celu dostosowywania Portalu do potrzeb Użytkowników oraz udoskonalania jego funkcjonalności, gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Korporacja.NET SP. z o.o. między innymi: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe komputera z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron.

5. Użytkownik Portalu ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmieniania ich oraz żądania usunięcia.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookie.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Korporacja.NET Sp. z o.o., Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

2. Składana reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej dostarczenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej,
b. Konsument może zwrócić się o pomoc do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
c. Szczegółowe informacje dotyczące procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
d. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien złożyć wypowiedzenie, które można złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres e-mail admin@portalanimatora.pl. Zmiana Regulaminu Portalu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu Portalu nie zmienia ich treści i warunków.

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu

Data aktualizacji regulaminu: 20.02.2017r.

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj